Mobirise

RODO

zapoznaj się z klauzulami informacyjnymi 

klauzula informacyjna - Monitoring Wizyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH z ZASTOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z przetwarzaniem Pani/ Pana wizerunki jest „SPORTSTUDIO Kulturystyka i Rekreacja Fizyczna Stanisław Mirocha” z siedzibą w Kozach,
  Wilgi 16, 43-340 Kozy,zwane dalej Administratorem.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się na adres mailowy: kontakt@fitnessaqua.pl , telefonicznie 48 33 829 00 20 lub listownie na adres : 43-300 Bielsko-Biała, ul. Langiewicza 26.
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring wizyjny przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz zabezpieczenia i ochrony mienia ich i Administratora.
 4. Podstawa prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1 litera f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz zabezpieczenia i ochrony mienia ich i Administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku mogą zostać udostępnione jedynie organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa jak również osobom których dane dotyczą jeśli nie naruszy to praw osób trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 7. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Należy jednak pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania
 8. Niezależnie od praw wymienionych w punkcie 7, ma Pani/ Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. w takiej sytuacji, Administrator po rozpatrzeniu wniosku aby przetwarzać państwa dane będzie musiał wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które uznawane są jako nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w zależności od wielkości zapisanych danych, nie dłużej jednaj niż trzy miesiące od dnia nagrania. w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają lub zniszczeniu.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne (wejście w zasięg kamer nagrywających obraz) lecz niezbędne jeśli chce Pani/Pan wejść na teren monitorowany.
 12. Wobec Pani/Paniosoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 pobierz wersję pdf


klauzula informacyjna - Klienci Fitness AQUA

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych klientów Fitness AQUA.

 

Zgodnie z art. 13  ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „SPORTSTUDIO Kulturystyka i Rekreacja Fizyczna  Stanisław Mirocha” z siedziba w Kozach, ul. Wilgi 16, 43-340 Kozy, zwany dalej Administratorem.
 2. W sprawach związanych z ochrona danych osobowych w Fitness AQUA można kontaktować się na adres mailowy: kontakt@fitnessaqua.pl, telefonicznie: 48 33 829 00 20 lub listownie na adres:
  Langiewicza 26,  43-300 Bielsko – Biała.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim:
 • w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy (np. zakup biletu jednorazowego lub karnetu) na podstawie   6 ust.  1 lit. b RODO,
 • w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  (np. wystawienie faktury),
 • w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony
  w sprawie roszczeń, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • w celach wskazanych w treści zgody jeśli Pani/ Pan taką zgodę wyrażą dobrowolnie w jednym lub kilku celach, to dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.
 1. Podane przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane przez: osoby działające w imieniu Administratora lub w imieniu Pani/ Pana, osoby współpracujące z Administratorem w zakresie prowadzenia treningów, biuro rachunkowe, firmy zapewniające serwis dla systemu informatycznego i monitoringu wizyjnego, kancelarie prawne, banki.
 2. Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych,
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym  momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Należy jednak pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.
 4. Niezależnie od praw wymienionych w punkcie 6 ma Pani/ Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. Należy jednak pamiętać, iż prawo to nie jest bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od jego stosowania
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, przez czas realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO do czasu zgłoszenia sprzeciwu – w zależności od celu w jaki były przetwarzane.
 6. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach odmowa ich podania może skutkować odmową wykonania usługi (np. jeśli żąda Pani/ Pan wystawienia faktury; jeśli chce Pani/ Pan dokonać personalizacji karnetu itp. ). Jeśli dane osobowe zostały zebrane na podstawie zgoda to wyrażona zgoda może być cofnięta poprzez wysłanie informacji o jej odwołaniu na adres email: kontakt@fitnessaqua.pl, telefonicznie: 48 33 829 00 20 lub listownie na adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Langiewicza 26.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r (RODO).
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  pobierz wersję pdf